Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.VuneProDomov.cz, provozovaném AROMA DEKOR, s.r.o., se sídlem Křenová 19, Brno, 602 00 IČO: 29306558.


Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi AROMA DEKOR s.r.o. jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.VuneProDomov.cz jsou závazné. Pro vytvoření objednávky není nutná registrace. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Zboží je přehledně roztříděno do kategorií umístěných v horní části. Po kliknutí na zvolenou kategorii se zobrazí zboží. Zboží lze vkládat do nákupního košíku kliknutím na tlačítko u detailu výrobku i ve výpisech zboží. Tím dojde pouze k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Košík si pamatuje všechny vložené položky i po Vašem odhlášení. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Jakmile je košík naplněn vším, co chcete objednat, přejděte na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. Můžete se vrátit přes tlačítko Zpět na předchozí stránku a upravit objednávku. Je-li vše v pořádku, následně odešlete objednávku.
 • Po úspěšném nákupu bude odeslána na Váš e-mail kopie objednávky.
 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 • Kupující může provedenou objednávku stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání e-mailem na adresu objednavka@VuneProDomov.cz  , nebo odpovědí na objednávku potrzující e-mail.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 

Platba a doprava

Vaši objednávku Vám doručíme jedním z možných způsobů dle Vaší volby - tu vyberete v nákupním košíku před dokončením objednávky. Následně pak budete vyzváni k výběru jedné z variant plateb.

 

Jak dodáme a jak platíte?

Zde najdete vždy aktuální informace

V odůvodněných případech si vyhrazujeme možnost požádat o uhrazení bezhotovostní platbou, nebo o zálohu předem. Týká se to především objednávek s vyšší hodnotou, nebo při předchozích neuhrazených objednávkách, atd..

Pokud je Vaše objednávka vyšší jak 1500,- Kč, dopravu máte zdarma.
Objednávky dodáváme pouze v rámci ČR a SR. 

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí kupující který není spotřebitel poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího a dohodnout další postup.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Dle § 616 občanského zákonníku Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba

Na zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:
- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly,
- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží (není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné), a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu, nebo opakovaně, a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo na odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

  Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
 • registrovaný zákazník přímo ze svého zákaznického účtu po přihlášení
 • neregistrovaný zákazník:
  · na e-mailovou adresu prodávajícího: obchod@VuneProDomov.cz 
  · poštou na korespondenční adresu prodávajícího, (Cornovova 49, 61800, Brno)
  · telefonicky na tel. č.: (+420) 776 434 300 
  a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na korespondenční adresu prodávajícího.

  Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací.V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned, nejpozději do 24 hodin od provedení objednávky, informoval prodávajícího e-mailem nebo telefonicky dříve, než bude zboží vyexpedováno.Objednávka je v takovém případě prodávajícím bezplatně stornována.

Výměna zboží

 - pokud si v našem internetovém obchodě vyberete zboží, které Vám nevyhovuje, nic se neděje - zboží nám vrátíte a my Vám zašleme jiné. Poštovné hradí vždy zákazník. Pro rychlejší vyřízení Vaší žádosti o výměnu nás informujte e-mailem. Zboží však nesmí být použito.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodávající vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Kupující odešle vrácené zboží na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží popř. ponížené o částku úměrnou opotřebení), na jím uvedené číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. 

Možnost odstoupení od smlouvy se ze zákona nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,· spočívajících ve hře nebo loterii.

kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na korespondenční adresu (František Šmíd, Cornovova 49, Brno, 61800)

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prodávající, provozovatel internetového obchodu www.VuneProDomov.cz , je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00044068

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, po úspěšném splnění smlouvy až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv zrušit na e-mailové adrese obchod@VuneProDomov.cz Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům - to může sám, po přihlášení v sekci "Můj účet". Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka zcela vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nezbytným pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. 

Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 12. února 2016. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.